RVP

Propojení s RVP

Noemova archa

Pražská Zoo

Upevnění v Rámcovém vzdělávacím programu

Mezi schopnosti z požadovaných výstupů základního vzdělávání v oblasti přírodopisu, které úniková hra ověřuje, patří například:

Neživé přírody:

P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi

Základy ekologie:

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi

P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – populace, společenstva, ekosystémy; na příkladu objasní základní princip existence živých a neživých složek ekosystému

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému  

 Mezi schopnosti z požadovaných výstupů základního vzdělávání v oblasti zeměpisu (geografie), které úniková hra ověřuje, patří například:

Regiony světa

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich  

Mezi schopnosti z požadovaných výstupů základního vzdělávání v oblasti zeměpisu (geografie), které úniková hra ověřuje, patří například:

Životní prostředí

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí

Úniková hra následuje přínosy, vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty průřezového tématu Enviromentální výchova například skrze body:

•vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování

•umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztazích k prostředí

•vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví

Po stopách tajemného agenta
Ždírec nad Doubravou

Upevnění v Rámcovém vzdělávacím programu

Mezi schopnosti z požadovaných výstupů základního vzdělávání v oblasti zeměpisu (geografie), které úniková hra ověřuje, patří například:

Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu

Regiony světa

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa

Mezi schopnosti z požadovaných výstupů základního vzdělávání v oblasti zeměpisu (geografie), které úniková hra ověřuje, patří například:

Životní prostředí

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí

Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech

Mezi schopnosti z požadovaných výstupů základního vzdělávání v oblasti chemie, které úniková hra ověřuje, patří například:

Částicové složení látek a chemické prvky

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů

Chemie a společnost

CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka

Mezi schopnosti z požadovaných výstupů základního vzdělávání v oblasti jazyk a jazyková komunikace, které úniková hra ověřuje, patří například:

Čtení s porozuměním

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace

Mezi schopnosti z požadovaných výstupů základního vzdělávání v oblasti matematika a její aplikace, které úniková hra ověřuje, patří například:

Číslo a proměnná

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu Regiony světa

Úniková hra následuje přínosy, vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty průřezového tématu Enviromentální výchova například skrze body:

•vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování

•umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztazích k prostředí

•vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví